โครงสร้าง HA โรงพยาบาลทุ่งช้าง

   Service Profile ของแต่ละฝ่าย รพ.ทุ่งช้าง

 • HA_Service Profile แผนงานและสารสนเทศ    >>>
  Service Profile IPD    >>>
  Service Proflie ER     >>>
  Service profile LR     >>>
  Service profile Lab    >>>
  Service profile PCT    >>>
  Service Profile OPD    >>>
  Service Profile Clinic  >>>
  Service Profile ธุรการ    >>>
  Service Profile X-Ray    >>>
  Service Proflie Supply    >>>
  Service Profile งานการเงิน   >>>
  Service Profile การแพทย์แผนไทย     >>>
  Service Profile กายภาพ      >>>
  Service Profile คลินิกสุขภาพเด็กดี    >>>
  Service Profile งานบริการเภสัชกรรม   >>>
  Service Profile งานพัสดุ   >>>
  Service profile งานระบาด    >>>
  Service profile งานสุขภาพจิต   >>>
  Service profile งานห้องผ่าตัด    >>>
  Service profile ทันตกรรม    >>>
  Service Profile ยาเสพติด   >>>
  Srevice Profile งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   >>>
  Srevice Profile งานบริหารเวชภัณฑ์   >>>
  Srevice Profile งานฝากครรภ์    >>>
  Srevice Profile บริการงานเอดส์   >>>
  Service Profile โรงครัว    >>>
  Srevice Profile งานสวน    >>>
  Service Proflie ซักฟอก   >>>
  Service Profile ระบบกำจัดของเสีย   >>>
  Service Profile ยานพาหนะ    >>>
  Srevice Profile งานซ่อมบำรุง    >>>
  Service Profile ระบบประปา    >>>

 • ธรรมนูญองค์กรแพทย์    >>>

     ผลงานเด่นนวตกรรม

     GAP-CQI

     OVERALL Scoring

     MRA

     HA SPA

     คู๋มือ HA

     แบบฟอร์ม HA

     รูปกิจกรรม

   

 • plants